วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

  1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กุลธิดา  สิทธิมงคล, นภาเดช  บุญเชิดชู, พิชญาภา  ยืนยาว
  1. ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคมสัน  รักกุศล, ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค, โยธิน  ศรีโสภา
  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ปารณีย์  ดอนอินทรัพย์, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, พิชญาภา  ยืนยาว
  1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ลัดดาวัลย์  อินทโชติ, นภาเดช  บุญเชิดชู, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย
  1. ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2สิทธิเดช  ฐานบัญชา, นภาเดช  บุญเชิดชู, ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
  1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2สิริญาพร  มุกดา, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
  1. ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3อ้อย  หงษ์เวียงจันทร์, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, พิชญาภา  ยืนยาว
  1. การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการกนกพรรณ  จันทรัศมี, กัญญ์รัชการย์  นิลวรรณ
  1. การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานครธนารีย์  รักการ, ณิชกานต์  หิรัญสถิต, เมริน  สามสาหร่าย, ดวงสมร  มะโนวรรณ
  1. ปริทัศน์หนังสือ: วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้และตัวอย่างนิภาพรรณ  เจนสันติกุล

เอกสารส่วนหลัง

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ปกหลัง