วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

นิภาพรรณ เจนสันติกุล

ปราณี สุทธิพงศ์เกียรติ, วิไลรัตน์ คีรินทร์, ณัฐกาญจน์ อ่างทอง

สุกัญญา มณีโชติ, สมจิต จันทร์ฉาย, วัลลภา จันทร์เพ็ญ

นันทวรรณ นิลวรรณา, อรรณพ จีนะวัฒน์, ประสิทธิ์ เขียวศรี

อารีรัตน์ สะอาดเอี่ยม, เนติ เฉลยวาเรศ

ศุภกิตติ์ ปานสวย, สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์

อรสา คำแสน, อรรณพ จีนะวัฒน์, ประสิทธิ์ เขียวศรี

ภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช, อุษา น้อยทิม, วรรณวีร์ บุญคุ้ม

นิภา ใจทัน, ดวงใจ ชนะสิทธิ์

สุมาลี ดวงจินดา, เนติ เฉลยวาเรศ, ประทุม ศรีรักษา

เอกสารส่วนหลัง