วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

พรกมล สุมงคล,ปราโมทย์ จันทร์เรือง, เนติ เฉลยวาเรศ

ภุชงค์ พันธ์เพชร, ปราโมทย์ จันทร์เรือง, วรรณวิไล นันทมานพ

นิตยา ลิ้มเล็ก, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

ภัทราพร คล้ายใจตรง, เพชรสุดา เพชรใส, วสัน ปุ่นผล

ลัดดาวรรณ สามบุญเรือง, กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

LIU LI, โสรัจ กายบริบูรณ์, ไพรัช มากกาญจนกุล

XIE KANGLE,โสรัจ กายบริบูรณ์, ไพรัช มากกาญจนกุล

วัชรินทร์ ปานพรหม, พิชญาภา ยืนยาว

อารีย์ น้ำใจดี, พิชญาภา ยืนยาว

นิภาพรรณ เจนสันติกุล

เอกสารส่วนหลัง