วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

ชัญญาภัค เพ็ชรประดับ, พิชญาภา ยืนยาว

ธวัช บุญชุ่ม, อมรรัตน์ สนั่นเสียง, ปฐมพงษ์ ศุภเลิศ

นพรัตน์ ศรีมาตร, ปราโมทย์ จันทร์เรือง, สันติ แสงสุก

บุปผา หนุนภักดี, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

ประเสริฐ สุขขุม, อมรรัตน์ สนั่นเสียง, รวีวัตร์ สิริภูบาล

รินรดา น้ำใจสุข, ดวงใจ ชนะสิทธิ์

รุ่งชีวา สุขศรี, พรรณี สุวัตถี, พิชญาภา ยืนยาว, จตุรงค์ อินทรรุ่ง

ลลนา หงษ์โต, ปราโมทย์ จันทร์เรือง, เนติ เฉลยวาเรศ

วลีพร ส่งแสง, พรรณี สุวัตถี

พิชญาภา ยืนยาว

เอกสารส่วนหลัง