วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

ธิติพงศ์ มีทอง

สุนีรัตน์ ภุมวรรณ

สิรินทร์ทิพย์ ปุริโส, อัมรินทร์ อินทร์อยู่

สาวิตรี เปาวะสันต์, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, ดวงใจ ชนะสิทธิ์

เยาวรัตน์ ทองมี, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, สุจิตรา คงจินดา

พรกมล พรพงษ์ไพศาลกุล, สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ์, วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

บำเพ็ญ ขาวสง่า, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, ลินจง จันทรวราทิตย์

นันทิชา ชาวสวนกล้วย, อัมรินทร์ อินทร์อยู่

ถวัลย์ ทองมี, โยธิน ศรีโสภา, ดวงใจ ชนะสิทธิ์, อำนาจ บัวศิริ

DANG XUENI, สมจิต จันทร์ฉาย

เอกสารส่วนหลัง