วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

ไชยณัฐ ดำดี

นวลฉวี นักฟ้อน, เนติ เฉลยวาเรศ, วรรณวิไล นันทมานพ

รสธร พันธ์เพชร, ปราโมทย์  จันทร์เรือง, วรรณวิไล นันทมานพ

ลักขณา โพธิสุทธิ์, ปราโมทย์  จันทร์เรือง, เนติ  เฉลยวาเรศ

ธนา น้ำค้าง, เยาวภา บัวเวช

สันทนา ศรีไพรบัว, พิชญาภา  ยืนยาว

อัจฉรา หนูนันท์, อัมรินทร์  อินทร์อยู่, รัฐดาว  พิศาลพงศ์

อรชุมา เพชรนาถ, รัฐดาว พิศาลพงศ์, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย

อรอุมา ใจห้าว, กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ

อนงค์นาฎย์  นวลละออง, กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ

วิภาดา เรืองสอน, จิรวัฒน์ วีรังกร, ธนีนาฏ ณ สุนทร

เอกสารส่วนหลัง