วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

ฉวีพรรณ บัวเสริมสวรรค์, กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

กันยารัตน์  ดุษณี, ทิพวัลย์  คำคง, รัตนาวรรณ  ธนานุรักษ์

เพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์, นารีรัตน์ สุวรรณวารี, วรรณวิไล นันทมานพ

อังคนา เนื่องกันทา, ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์, ธนิดา ภู่แดง

ชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์, วิไล ทองแผ่, วรรณวิไล นันทมานพ

อนงค์ อารีรักษ์, เฉลิมชัย หาญกล้า, วสัน ปุ่นผล

ปัญญา น้ำใจสุข, พิชญาภา ยืนยาว

ลักขณา กำแพงแก้ว, พิชญาภา ยืนยาว

ชมพูนุช ฉิมมณี, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

ไชยณัฐ ดำดี

เอกสารส่วนหลัง