วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

จิรดา น้ำใจดี, จุฬารัตน์ ธรรมประทีป

ณัฏฐ์ธีตา มาลาพันธุ์, พงษ์นาถ นาถวรานันต์, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

ธีราพร ขยันการ, กุลชลี จงเจริญ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

ภาวศุทธิ ด้วงหอม, สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

ยุพิน ภารนันท์, พิชญาภา ยืนยาว

ราเชนทร์  แก้วพิทักษ์, พิชญาภา  ยืนยาว

วัลลี จันทร์แจ้ง, โยธิน ศรีโสภา

สิริรัตน์ แพงเทียน, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

อรรถกร ดอกสายหยุด, วิชัย ลำใย, สมชาย ลักขณานุรักษ์

พิชญาภา ยืนยาว

เอกสารส่วนหลัง