วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

กมลวรรณ บุญมาก, พรรณี สุวัตถี

ณัฐพงศ์ ชนะสุข, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค, นภาภรณ์ ยอดสิน

ดุษฎี ศรีจำปา, เยาวภา บัวเวช, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

นภาพร เขียวแก้ว, ปราโมทย์ จันทร์เรือง, เนติ เฉลยวาเรศ

นิต สุวรรณเนตร, สมจิต จันทร์ฉาย

พฤกษา ปัญญาธงชัย, อัมรินทร์ อินทร์อยู่

พิชญ์สินี จิตต์ว่องไว, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

โสภินทร์ อุมาบล, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

อุบลวดี อดิเรกตระการ, เนติ เฉลยวาเรศ, สุเทพ อ่อนไสว

นิภาพรรณ เจนสันติกุล

เอกสารส่วนหลัง