วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

จีรณัฐ ทางมีศรี,อัมรินทร์ อินทร์อยู่

ณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์, พิชญาภา ยืนยาว, รัฐดาว  พิศาลพงศ์

นภัสนันท์ นิลบุตร, พิชญาภา ยืนยาว, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

พจนา กาญจนบุรางกูร, อัมรินทร์ อินทร์อยู่

รื่นรมย์ ทิพยวิมล, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, ดวงใจ ชนะสิทธิ์

รุ่งเรือง สังหร่าย, สมปอง ทองงามดี, อัมรินทร์ อินทร์อยู่

วรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ, โยธิน ศรีโสภา, ดวงใจ ชนะสิทธิ์

วราภรณ์ เมฆขาว, โยธิน ศรีโสภา, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

อรพรรณ ตู้จินดา

จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

เอกสารส่วนหลัง