วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

ชณัญชิดา พุ่มดียิ่ง, พิชญาภา ยืนยาว, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

ทิพมณฑา ทนุการ, พรรณี สุวัตถี, ดวงใจ ชนะสิทธิ์

ปารุดา สระทองจันทร์, เยาวภา บัวเวช, โยธิน ศรีโสภา

ปุณฑริกา นิลพัฒน์, พิชญาภา ยืนยาว, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

เมธี ทองคำ, โยธิน ศรีโสภา, ดวงใจ ชนะสิทธิ์

รสสุคนธ์ มั่นคง, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, พิชญาภา ยืนยาว

สมชาย รองเหลือ, ชูศักดิ์ เอกเพชร, โสภณ เพ็ชรพวง

สุนันทา ชมเจริญ, รุ่งทิวา ชิดทอง, สมปอง ทองงามดี

อาภรณ์ นรัญดา, อัมรินทร์ อินทร์อยู่, สมปอง ทองงามดี

พิชญาภา ยืนยาว

เอกสารส่วนหลัง