วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

จันทร์ทา  ตันติศักดิ์ศรี, นภาเดช  บุญเชิดชู, ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค

ทิวากร  อาจหาญ, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, เยาวภา  บัวเวช

ปณิธิ  ชำนาญดู, ดวงใจ  ชนะสิทธิ์, พรรณี  สุวัตถี

พิชญาภา  ยืนยาว

เมตตา  สารีวงค์, พิชญาภา  ยืนยาว, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย

วรัชกุล  ราชประโคน, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, นภาเดช  บุญเชิดชู

ศศิวิมล  พงษ์ไพโรจน์, พิชญาภา  ยืนยาว, นภาเดช  บุญเชิดชู

สรวิศ  ทนุการ, ดร.พรรณี  สุวัตถี, เยาวภา  บัวเวช

ธนสิทธิ์  เมืองแมน, สุนทร  พูนเอียด, จตุพล  ชูจันทร์

นิภาพรรณ  เจนสันติกุล

เอกสารส่วนหลัง