วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

บงกช ยิ้มหนองโพธิ์, พิชญาภา ยืนยาว, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

ปานทิพย์  จังพานิช, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, พิชญาภา  ยืนยาว

พิมลพรรณ  แซ่เหลี่ยว, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, นภาเดช  บุญเชิดชู

พิรุณ  ชำเลีย, พิชญาภา  ยืนยาว, นภาเดช  บุญเชิดชู

สุทธิรัตน์ นาคราช, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, ดวงใจ ชนะสิทธิ์

อมรรัตน์  ศรีทอง, พรรณี  สุวัตถี

พระชาญชัย  บารมีชัย, สุนทร  พูนเอียด, จตุพล  ชูจันทร์

เชาวลักษณ์  วิชิตเชื้อ, สุนทร  พูนเอียด, จตุพล  ชูจันทร์

พระอาคม  ฐิตาคโม (ศิริวัฒน์), สุนทร  พูนเอียด, จตุพล  ชูจันทร์

ไชยณัฐ  ดำดี

เอกสารส่วนหลัง