Statistics Statistics
162561
Online User Online1
Today Today163
Yesterday Yesterday407
ThisMonth This Month3,715
LastMonth Last Month6,563
ThisYear This Year22,089
LastYear Last Year31,857

            ประมวลภาพกิจกรรมงานการศึกษานานาชาติ

                            ประจำปีงบประมาณ 2565

               -----------------------------------------

จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง NPRU กับ DLFL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง NPRU กับ Beibu Gulf University

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม NPRU BUDDY เป็นเพื่อนกัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการบรรยาย หัวข้อ Health and Wellness Tourism in Thailand