Statistics Statistics
42762
Online User Online1
Today Today79
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month424
LastMonth Last Month436
ThisYear This Year2,520
LastYear Last Year5,555

History

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2479 จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม ปีพ.ศ.2511 ยกระดับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม ปี พ.ศ.2518 เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม พ.ศ.2538 เป็นสถาบันราชภัฏนครปฐม และปี พ.ศ.2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามลำดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีปรัชญาที่สำคัญคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย และเป็นแหล่งความรู้ของประชาชน มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์  มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งสร้างความรู้เพื่อท้องถิ่นและปวงชน โดยมีพันธกิจ 4 ประการดังนี้

  1. จัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
  2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

          สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบสุขภาพและการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพอย่างรวดเร็วของประเทศไทย ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรในหลายสาขาวิชา เช่น พยาบาล แพทย์ นักอาชีวอนามัย เป็นต้น ด้วยความตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพของจังหวัดนครปฐม จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนระดับประเทศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2549 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลิตบัณฑิตสาขาสุขภาพ และให้มีองค์กรรองรับการผลิตบุคลากรในสาขานี้ มหาวิทยาลัยฯจึงได้กำหนดจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และประกาศเป็นส่วนงานภายในฐานะเทียบเท่าคณะวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2552

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 19,070 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  18,753 คน ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จำนวน 317 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555) มีคณะที่รับผิดชอบ 5 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์