จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 4 15 22 41
คณะวิทยาการจัดการ - 1 25 37 63
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 19 87 52 159
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 1 56 72 129
คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 9 18 28
สถาบันภาษา - - 2 27 29
รวม 1 26 194 228 449

 

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567