จำนวนคนพิการจำแนกตามหน่วยงาน

 

หน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ รวม
คณะครุศาสตร์ 2 - 2
คณะวิทยาการจัดการ 1 - 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 - 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 - 1
สำนักงานอธิการบดี 2 - 2
สำนักคอมพิวเตอร์ 1 - 1
รวม 8 - 8

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567