จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                                                                            จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 4 15 22 41
คณะวิทยาการจัดการ - 1 22 39 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 18 88 52 159
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 1 53 76 130
คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 9 18 28
สถาบันภาษา - - 2 27 29
รวม 1 25 189 234 449

 

                                                                                            **ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567