จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ   21 247 210 478
สายสนับสนุน 102 213 43 2 360
รวม 102 234 290 212 838

 

                                                                                                           **ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567