การดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแยกตามเพศ

 

 

ชาย

หญิง

รวม

ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

31

43

74

 

                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567