จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ 

 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
คณะครุศาสตร์ - 4 13 23 40
คณะวิทยาการจัดการ - 1 21 40 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 18 88 52 159
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 1 50 76 127
คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 8 16 25
สถาบันภาษา - - 2 14 16
รวม 1 25 182 221 429

 

**ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567