จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
 

ลักษณะงาน ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ 1 22 248 208 479
สายสนับสนุน 102 214 43 2 361
รวม 103 236 291 210 840

 

**ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567