จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม
ข้าราชการ 57 7 64
ลูกจ้างประจำ - 2 2
พนักงานราชการ 0 23 23
พนักงานมหาวิทยาลัย 371 201 572
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - 75 75
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 4 7
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 34 36
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 17 - 17
พนักงานโรงเรียนสาธิต 27 11 38
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ - 2 2
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ - 4 4
รวม 477 363 840**ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม  2567