บุคลากรงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

             

        นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์           รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

             

          นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ                                            บุคลากร

               

              นายธีระศักดิ์  เปี่ยมศิริ                                                   บุคลากร    

                 

  นางสาวกมลวรรณ  สถาปิตานนท์    บุคลากร  

           

           นางสาวนาฏยา  ปานเจริญ                              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    

                นางสาวกัญหา  เสริมสินธุ์              บุคลากร

                 

             นางสาวสุรีมาศ  ประสารศรี                                              บุคลากร     

             

     นางสาวศิริวรรณ  กมลศรี                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

              

                  นางสาวมัลลิกา  แซ่ล้อ                                                  บุคลากร

                 

       นางสาวพิริยาภรณ์   ประสพสุข                                           บุคลากร