เอกสารประกอบการอบรมโครงการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ กิจกรรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 

 เอกสารอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 

 เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะบุคลากร กิจกรรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ และการเขียนโครงการ ประจำปี 2566 

 เอกสารการอบรม โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ประจำปี 2566 ด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

 เอกสารประกอบการอบรมวางแผนการเงินเพื่อเกษียณสุข 

 เอกสารประกอบโครงการอบรม "ข้อควรรู้เมื่อ PDPA ใช้บังคับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน" 

 เอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2565  

 รายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 (แยกเป็นหน่วยงาน) 

 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ว. 845) 

 เอกสารการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

 เอกสารประกอบการอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคากรใหม่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

 ตัวอย่างส่วนต่างๆ ภายในเล่มการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ 

 ตัวอย่างหน้าปกการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ฯ 

 เอกสารการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคคลประจำหน่วยงาน 

 เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562