ผลงานการต่อสัญญาจ้างทุกระยะสัญญา 

 

คู่มือการปฎิบัติงานประกอบการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3

 

คู่มือการปฎิบัติงาน หน่วยเครือข่ายเเละการสื่อสาร โดย ธนบดี ศรีวารีรัตน์
คู่มือการปฎิบัติงาน หน่วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ศิริวรรณ เหมือนจินดา
คู่มือการปฎิบัติงาน หน่วยทะเบียนและประมวลผล ฐิติมา แสนกองเเก้ว
คู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคูณภาพการศึกษา โดย น.ส.สร้อยมณี เดชะ
คู่มือการปฏิบัติงาน หนวยบริหารจัดการงานประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว โดย น.ส.สิริรัตน์ เหล่าสิม
คู่มือการปฏิบัติงาน หนวยบริหารจัดการงานประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว โดย น.ส.เอิ้อมพร ศรีสวัสดิ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยบริหารงานทั่วไป  โดย นางสาวไญยฎา วิรัชกุล
คู่มือการปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย นายบรรเจิด  เจริญพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงานบริการจัดการงบประมาณวิจัยเงินรายได้ของ นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหลื่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงานบริหารจัดการโครงการ โดย น.ส.นุชจรี สามรามอินทร์
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงานบริหารทั่วไป โดย นางสาวหนึ่งฦทัย ศรีสวัสดิ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงานเลขานุการ งานบริการงานทั่วไป นางสาวกุฎา เปรมปรีดี
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงานหน่วยทะเบียนและประมวลผล ศิวรัช มีก่ำ
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยเงินรายได้ นางทีปกา รอบคอย
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยเงินรายได้ มะลิวัลย์ ศศิวิทยา
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยบริการจัดการเงินงบประมาณแผ่นดิน จิรันดร บูฮวดใช
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยบริหารหลักสูตร นางสาววิศณี  จินดารัตน์
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยบัญชี กิ่งกาญจน์ จารุกรุณา
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยประกันคุณภากการศึกษา_ดวงใจ_อุ่มอารมย์
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยพัตนาระบบสารสนเทศ ยุวพรรณ ผึ้งทอง