มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.ใหม่
(กพอ.บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่งประเภท วิชาการ (มาตรฐานฯ)

ศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)
รองศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)
อาจารย์ (มาตรฐานฯ)

ตำแหน่งประเภท บริหาร (มาตรฐานฯ)

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (มาตรฐานฯ)

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  (มาตรฐานฯ)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  (มาตรฐานฯ)
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (มาตรฐานฯ)

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
วิศรกรเครื่องกล (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
วิศวกรไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
วิศวกรโยธา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
สถาปนิก (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
บุคลากร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นิติกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการพัสดุ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการสถิติ (มาตรฐานฯ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการเงินและการบัญชี (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักตรวจสอบภายใน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักประชาสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
วิศวกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิชาการศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
บรรณารักษ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักวิจัย (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
เจ้าหน้าที่วิจัย (มาตรฐานฯ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
นักเอกสารสนเทศ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
ครู (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ)
 

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างเขี่ยนแบบ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างเครื่องยนต์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ช่างเทคนิค (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)