ประกาศมหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลงานทางวิชาการอื่นและแนวปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2566 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างประจำปีลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2567 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2565 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2565 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาระงานในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics พ.ศ. 2564 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564  

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564  

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลกร พ.ศ. 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบคำขอปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาหรือเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ.2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ.2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรถึงแก่ความตาย พ.ศ.2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร พ.ศ.2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับดำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหารและเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับดำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหารและเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562  (เอกสารแนบ 1) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับดำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหารและเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562  (เอกสารแนบ 2) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับดำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหารและเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2562  (เอกสารแนบ 3) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานและระดับคุณภาพผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. 2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินเบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. 2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562 

  ประกาศมหาวิทยาลับราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2562 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2561 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงดำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร พ.ศ.2560

  ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ. 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พ.ศ.2557
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2556
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ