ระเบียบมหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่5) พ.ศ. 2563 

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล พ.ศ.2563

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2557 พ.ศ.2562

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนสนันสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

  ระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ.2561

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2557

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556