ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลาย ตำแหน่งผู้บริหารของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาหรือเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานสถาบันภาษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2562 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 2561 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรฯ พ.ศ. 2560

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2551

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2551

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551