หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

1. อาจารย์ ดร.ปราณี  สีนาค ปร.ด.  ภาษาอังกฤษศึกษา
2. อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์ดวงจิตร  สุขภาพสุข ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

4. อาจารย์เนตรนภา  สวยสี ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

5. อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน อ.ด. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ