โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 
                           ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
       
อาจารย์สัมฤทธิ์          ทองสิมา

ปริญญาโท : อ.ม. ( วรรณคดีเปรียบเทียบ )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 
   
อาจารย์ศศิธิดา    สาหร่ายวัง

ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาอังกฤษ ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 
   
อาจารย์รุจา สุขพัฒน์

ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (การแปล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 
   
อาจารย์จันทรา พรมปาน

ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

     
อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี

ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

     

อาจารย์กุสุมา พิทักษ์วงศ์

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร