สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 
                           ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน

ปริญญาเอก : อ.ด. ( วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : อ.ม.( วรรณคดีเปรียบเทียบ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

   
       
อาจารย์ ดร.ปราณี         สีนาค ปริญญาเอก : ปร.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม.( ภาษาศาสตร์ประยุกต์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครปฐม
   
 
     
อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ  )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม
   
อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขำ

ปริญญาโท : ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)
M.A.(MASTER OF ART)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
       
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข ปริญญาโท : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหดิล
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
อาจารย์เนตรนภา สวยสี ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     
AJ. Arlene De Castro Bobadilla B.E.Ed. Cum Laude (Concentrated in Mathematics),
University of Manila, The Philippines