สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

 
                           ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ดร.ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(หลักสูตรและการสอนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

     
รศ.ดร.สุธาพร ฉายะรถี ปริญญาเอก :(Ph.D.) Education Edith Cowan University,
Perth, Western Australia
ปริญญาโท : ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สุทธิพร ปริญญาเอก : ปร.ด. (สหวิทยาการ)
Ph.D.(Integrated Science)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ญี่ปุ่นศึกษา )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภูมิศาสตร์ (วิชาโทภาษาญี่ปุ่น ))
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
ผศ.ดร.กันต์ดนัย  วรจิตติพล ปริญญาเอก : Ph.D. (Composition and TESOL),Indiana University of Pennsylvania, USA
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ )มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ )
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
อาจารย์นภวรรณ          โชติกะมงคล
ปริญญาโท : ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 
   
ผศ.ลลนา      ปฐมชัยวัฒน์

ปริญญาโท : ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
   
อาจารย์อินทร์ธีรา      ปัชชา ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 
   
อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : M.Ed. TESOL  University of New England
ปริญญาตรี : ค.บ.( ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
   
อาจารย์ ดร.กนกเนตร วรวงษ์
ปริญญาเอก : Ph.D. English as an International Language (EIL) Kasetsart University
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
   
ผศ.อินทิรา กุลวิเชียร ปริญญาโท : ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
   
อาจารย์เนตรนภา สวยสี ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     

 

 

อาจารย์ไพศาล เพ็งสวย ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (English for Professional Development)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม