กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร


อาจารย์ ดร.ปรารถนา  แซ่อึ๊ง
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ ดร.ธนปพน ภูสุวรรณ
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและกฏหมาย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และประเมินคุณภาพ

อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


 

อาจารย์พัชรมน  โตสุรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 


ผศ.ดร.ชวนพิศ    อัตเนตร์
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย (ค.บ.)


อาจารย์ปทิตตา  พูพะเนียด
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ


ดร.ณัฐกฤตา     บุญบงกชรัตน์
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


อาจารย์ ดร.สาวิตรี  ตนสาลี
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน


ผศ. อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชา ดนตรีศึกษา


ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ประธานสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์ สมโชค เนียนไธสง
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต


ผศ. ดร.วรากรณ์   พูลสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา


ผศ. ดร.พิชชา บัวแย้ม
ประธานสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน


ผศ.นุชรี บุญศรีงาม
ประธานสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์


อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์


อาจารย์นิลุบล คงเปรม
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม


อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร
ประธานสาขาวิชา ศิลปศึกษา