ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

 

1

2-10-2561

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES,,VIETNAM
 

 

2

9-11-2561

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND CAN THO UNIVERSITY CAN THO,VIETNAM
 

 

3

19-7-2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ อพท.

 

4

2-8-2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

เอกสารเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก         

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

 
1 2-1-2562

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND NATION CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAICHUNG,TAIWAN

 
2 4-1-2562

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND  FPT UNIVERSITY , VIETNAM 

 
3 29-8-2562

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND COLLEGE OF MANAGMENT, ATIONAL CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY , TAIWAN

 
4 23-9-2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
5 24-12-2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมช์มาตราฐานสากลระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิรรศการ(องค์การมหาชน)กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก         

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

 
1 21 มกราคม 2563

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING COVENTRY

UNIVERSITY  

 

 

2 20 กุมภาพันธ์ 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

3 5 มิถุนายน 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการบริการการจัดเลี้ยงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ นครปฐมแคทเทอรริ่ง แอนด์ออร์กาไนเซอร์ จำกัด  
4   MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN  COLLEGE OF MANAGMENT ,NATIONAL CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAICHUNG,TAIWAN AND  FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND  
5 30 กรกฏาคม 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)