งานพัสดุ ..(คุณสุดารัตน์)  เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3335

ภาระงานหลักของงานพัสดุ
  • จัดซื้อครุภัณฑ์
  • เบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน
  • ยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์
  • ประสานงานแจ้งซ่อม
  • ส่งตรวจหนังสือ เอกสารประกอบการสอน
  •  
ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง
Flowchart
คู่มือ
แบบฟอร์มต่าง ๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไฟล์รายงานครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 - วัสดุคงเหลือ ประจำปี 2562