ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
http://dept.npru.ac.th/general/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_calendar&dat=index
Statistics Statistics
54507
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month281
LastMonth Last Month2,194
ThisYear This Year2,475
LastYear Last Year6,661

 

  บุคลากร กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี
 
     
 
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
 
     
   
     
 
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
     

นางจิดาภา ธิติคุณธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกัญญา อินทร์แหยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร จันทรอัมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
     
 
นางสาวนิรมล โชคธนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
     
     
  หน่วยประชาสัมพันธ์  
     

นางสาวพรประภา รัตนแดง
ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์

นางมาลัยพร จันทคาตร
ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์
ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์
 


นางสาวยุวิษฐา หงษ์เหม
ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์

 
 
     
  หน่วยโสตทัศนูปกรณ์  
     
 
นายสมบัติ ผิวอ่อน
หัวหน้าหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์
 
     

นายสมศักดิ์ ธนาณิชนันท์
ประจำหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์

นายอภิชาติ นิ่มเภา
ประจำหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์

นายภานุพงศ์ สังขาร
ประจำหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์
     
 
นายณัฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์
ประจำหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์
 
     
     
  หน่วยยานพาหนะ  
     
 
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
 
     

นายวัฒนา ทับทิมเขียว
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายอินถา อานนท์
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายสุทศ สากระสันต์
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     

นายสุรินทร์ กุลเรือง
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายรณชัย มั่งมูล
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายเอกชัย โตทับ
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     

นายเกรียงศักดิ์ ลบแย้ม
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายเจษฎา ทองชวัชน์
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายนิมิตต์ ผงสันเทียะ
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     

นายธิระ อินทร์บำรุง
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายวิเชษ ทองงาม
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายสุธน โห้แพ
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     
 
นายญาณภัทร  พวงสาลี
ประจำหน่วยยานพาหนะ
 
     
   
     
 
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
หัวหน้างานการเงินและการบัญชี
 
     

นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวโสทญา แคะจู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวทีปกา งาทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     

นางสาวกัญญณ์พัชร  เหมือนจินดา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     

นางสาวสุนิสา  ชีวันโชติบัณฑิต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 


นางสาวไอลดา  มัจฉาเดช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

     
   
     
 
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ
 
     

นายขวัญชัย ภาตินทุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร มนคล้ำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเบญญาภา  ตัญญะผล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
     

นางทัดทรวง เลิศโพธาวัฒนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเชิงกวี  แผ่นทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวพรทิพย์ หงษ์สมาทิพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
     
   
     
 
นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
     

นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ
บุคลากรปฏิบัติการ

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์
บุคลากรปฏิบัติการ
     

นางสาวกมลวรรณ ทองสอน
บุคลากรปฏิบัติการ


นางสาวกัณหา  เสริมสินธุ์
บุคลากรปฏิบัติการ


นางสาวสุรีมาศ  ประสารศรี
บุคลากรปฏิบัติการ


นายธัชพงศ์  ชาลานุมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 


นางสาวนาฏยา  ปานเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

   
     
 
นายสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ
รักษาการหัวหน้างาน
อาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
 
     

นายประสงค์ ทับทิมทอง
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายถนอมศักดิ์ ชาวนาฟาง
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายปัญญา แก่นจันทร์
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นายสมคิด แซ่ลี้
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายเอนก รูปสูง
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายสัญชัย ฟุ้งเปีย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นางสาวปนัดดา เคลือบคลาย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายกนกศักดิ์ บุตรดามา
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นางสาวตรีชฎาพร ขำสุวรรณ
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นายสมเกียรติ อู่ข้าวอู่น้ำ
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นางสาวชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายสมศักดิ์ เกิดเรียน
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นายอนุสรณ์ ฟุ้งเปีย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายวิชัย สาลี
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายเกรียงไกร ฟุ้งเปีย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นายอมร แก้วเจริญ
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
 
นายสมวุฒิ ขันเครือ
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     
     
     
   
     
 
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
 
     

นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวณัฐวรรณ คงวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
     

นายทิวัตถ์ โดนสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางยุภา สนุกพันธ์
พนักงานทั่วไป
   
 
   
     
 
นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
หัวหน้างานรายได้และทรัพย์สิน
 
     
 
นางสาวศิริกันยา ถมทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
     
   
     
 
นางสาวโสภิตา พูนศรี
รักษาการหัวหน้างานกฏหมายและนิติการ
 
     

นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา วิจิตต์โภคิน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญณัฏฐ์ สิทธิ์รดาธนิสร
นิติกรปฏิบัติการ
     
 
นางสาวยุวดี  สมเชื้อเวียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานนทั่วไปปฏิบัติการ