Tax identification number

099-4-00051686-0

 

Statistics Statistics
3888
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month102
LastMonth Last Month71
ThisYear This Year386
LastYear Last Year887

philosophy

บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ ใช้งบประมาณคุ้มค่า

 

vision     

มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและระบบงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา

 

mission

1. เป็นหน่วยงานในการให้บริการ ด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้กำกับและควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ให้เบิกจ่ายเป็นตามแผนงาน งานและโครงการ

2. ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้

3. ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินและการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้องและโปร่งใส