Statistics Statistics
262846
Online User Online1
Today Today109
Yesterday Yesterday204
ThisMonth This Month4,776
LastMonth Last Month4,899
ThisYear This Year9,675
LastYear Last Year47,577

 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment