Statistics Statistics
130091
Online User Online2
Today Today73
Yesterday Yesterday93
ThisMonth This Month2,176
LastMonth Last Month3,628
ThisYear This Year17,746
LastYear Last Year35,457

 

 

 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment