Statistics Statistics
137607
Online User Online1
Today Today111
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month2,794
LastMonth Last Month3,290
ThisYear This Year25,262
LastYear Last Year35,457

 

 

 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment