Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 ครั้งที่   กำหนดการประชุม
04/2564 ประชุม : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
05/2564 ประชุม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
06/2564
ประชุม : วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
07/2564 ประชุม : วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
08/2564 ประชุม : วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
09/2564 ประชุม : วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
10/2564 ประชุม : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
11/2564 ประชุม : วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
12/2564 ประชุม : วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

โครงการวิจัยใหม่ ที่รอเข้ารับการพิจารณาครั้งต่อไป

ลำดับ

จาก

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

เลขที่

โครงการวิจัย

-

- - - -

 

1.

AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา (สำหรับอาจารย์/นักวิจัย)

2.

AF 03-07 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

3.

AF 04-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย (Participant Information sheet) 

4.

AF 05-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับอาสาสมัครวิจัย (Informed Consent Form)

5.

AF 06-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง

6.

AF 11-07 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยที่จะทำจริงอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย)

7.

AF 11-07 โครงการวิจัย (Proposal) และคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเขียนโครงการวิจัย

 

ประกอบด้วย

  1.ชื่อโครงการวิจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2.คณะผู้วิจัย และสัดส่วนในการทำวิจัย

  3.ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำวิจัย

  4.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

  5.ขอบเขตของโครงการวิจัย

  6.กรอบแนวคิด

  7.ระเบียบวิธีวิจัย

  8.รายละเอียดวิธีการติดต่อ/ วิธีการเข้าถึงอาสาสมัครวิจัยฯลฯ

  9.แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย

  10.วิธีการพิทักษ์สิทธิ์อาสาสมัครวิจัย

  11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  12.ประวัติผู้วิจัย

  13.เอกสารอ้างอิง

  14.ภาคผนวก

    1) เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน/คู่มือ/แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

    2) อื่น ๆ

 

** พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1 - 7 **