Statistics Statistics
27293
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday182
ThisMonth This Month5,418
LastMonth Last Month7,320
ThisYear This Year26,977
LastYear Last Year316

 

 

  1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และอาหาร 

   วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีวิทยา ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ชีวเคมีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   เกษตรทางด้านพืชไร่ พืชสวน โรคพืช แมลงศัตรูพืช จุลินทรีย์ทางการเกษตร ปฐพีวิทยา สัตวบาล นวัตกรรมเกษตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   อาหารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นวัตกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

   วิทยาศาสตร์กายภาพ ฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3. มัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   Multimedia , Animation , Computer Graphics , Games , 2D , 3D , AR ,VR , MR , XR

  4. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Algorithms and Computation Theory, Artificial Intelligence and Soft Computing, Behavioral Issues in Computer/IT, Big Data, Bioinformatics, Blockchain, Business Intelligence, Cloud Computing, Communications and Network Management, Computer and Information Security, Computer and Information Systems, Data Mining, Data Warehousing, Database Design, Database Management Systems, Decision Support Systems, Digital Signal and Image Processing, Disaster Planning, Disaster Recovery, e-Commerce, Embedded Systems,Emerging Programming Languages, Enterprise Resource Planning Systems, Enterprise Software, Ethical and Legal Factors of IT, Executive Information Systems, Expert Systems, Groupware/Collaboration Software, Health Informatics, Internet of Things, Intranet/Internet Technology, Information Retrieval, Machine Learning, Management Information Systems, Management of Technology, MIS/IT Employment Market, Operating Systems, Operations Management, Simulation and Modeling, Software Development, Software Engineering, Systems Analysis and Design, Telecommunications, Wireless communication, Computer/IT Related Topics.

 

  5. คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

   คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และงานวิจัยที่นำคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน

  6. บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และท่องเที่ยว

   บริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  7. นิเทศศาสตร์ 

   นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ วิทยุโทรทัศน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  8. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี นาฏกรรมศิลปวัฒนธรรม คติชนวิทยา รวมถึงมนุษยศึกษาที่ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการและพหุสาขาวิชาในการวิเคราะห์ อาทิ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม เพศวิถี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  9. ปรัชญาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสังคมศึกษา  

   ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสังคมศึกษา 

  10. การศึกษา

   รูปแบบการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา การศึกษาในยุคดิจิทัล   การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการเรียนการสอน นวัตกรรมหลักสูตรและ/หรือการเรียนการสอนควรแสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย การประเมินหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู และการงานนิเทศการสอน กรณีงานวิจัยให้แสดงระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง และค่าคุณภาพของเครื่องมือวิจัยให้ครบถ้วน กรณีบทความวิชาการให้แสดงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติของผู้นำเสนอร่วมด้วย

  11. งานประจำสู่งานวิจัย (R to R)

     การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์การบริหารของหน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ, การศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสนับสนุนการวางแผน การกําหนดนโยบายของหน่วยงานหรือสถาบัน, การศึกษาโดยนำปัญหาจากการปฏิบัติงานมาเป็นปัญหาวิจัยและการแสวงหาคำตอบด้วยกระบวนการวิจัย เช่น การวิจัยในชั้นเรียน, การวิจัยที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาองค์กร เพื่อนําข้อมูลหรือข้อค้นพบที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการ กําหนดนโยบายสำหรับประกอบการตัดสินใจวางแผนในการดําเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะเกิดขึ้นในสถาบันโดยตรง

  12. สาธารณสุข สุขภาพ สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ขอบเขตของวารสารครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายสุภาพและการจัดการการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เภสัชสาธารณสุข การพยาบาล ด้านสหวิทยาการพฤติกรรมสุขภาพ และด้านสหวิทยาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม

  13. English Language and Culture

   Translanguaging , Localization and globalization in foreign language teaching, Intercultural communication, Language assessment ,Innovative pedagogy , Diversity in language learning and teaching , Technology and innovation , Language, literature, culture and folklore, Translation and translation studies

  14. Sustainable Development Goals

   การพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านกาย จิต สังคมและปัญญาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการใช้ soft power เป็นเครื่องมือในการพัฒนา