Statistics Statistics
15624
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday91
ThisMonth This Month2,067
LastMonth Last Month3,422
ThisYear This Year14,440
LastYear Last Year1,184  • แจ้งรูปแบบการจัดประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  เป็นรูปแบบออนไลน์ 

  • คู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน << คลิกที่นี่ >>

  • เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ขยายระยะเวลารับบทความถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

  • แบบฟอร์มบทความ (Full paper Template)  (แบบบรรยายและโปสเตอร์) << คลิกที่นี่ >>

  • คู่มือการลงทะเบียนและส่งบทความ   << คลิกที่นี่ >>


    การส่งบทความในระบบงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหลักการและเหตุผล    

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นำมาพัฒนาและต่อยอดให้ได้องค์ความรู้ใหม่  เพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่และขยายองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้าง Innovation and Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World”  ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม  2565 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย นำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะทำให้สามารถขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ ให้กว้างขวางในอนาคต และเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อไป 
 

กำหนดการ
 

กิจกรรม

กำหนดการ

เปิด - ปิดรับบทความ (Full Paper)

ตั้งแต่ 15  ธันวาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ส่งบทความประเมิน

จนถึง 20 พฤษภาคม 2565

วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)

1 - 10 พฤษภาคม 2565

วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate)

11 - 25 พฤษภาคม 2565

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

20  พฤษภาคม 2565

ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์

21 - 31 พฤษภาคม  2565

นำเสนอผลงาน

7  - 8  กรกฎาคม  2565

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย นำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับอาจารย์หรือนักวิจัยหน่วยงานภายนอก ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
 
สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน
1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.คณิตศาสตร์และสถิติ   
4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และการสื่อสาร
6.คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
7.การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal
8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   
9.นิเทศศาสตร์            
10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
12.อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ และการระหว่างประเทศ
13.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
14.การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ 
15.บริหารการศึกษา
16.หลักสูตรและการสอน
17.วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R)
18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
19.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
20.สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
รูปแบบการจัดกิจกรรม
1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)