ประเภทของผู้ลงทะเบียน
ารชำระค่าลงทะเบียน
(Early Bird Rate)
            1 – 10 มิ.ย. 2562 
การชำระค่าลงทะเบียน
(Normal Rate)
         11 มิ.ย. – 12  ก.ค.  2562
บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 2,500 บาท
นักศึกษา 1,500 บาท 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 บาท 1,500 บาท
 
หมายเหตุ:
1. ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ปิดระบบการลงทะเบียนก่อนกำหนด (Early Bird Rate) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
2. อัตรานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม และอื่นๆ
3. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานและไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ 
4. นักศึกษาภายนอก เลือกประเภทผู้ลงทะเบียนอัตรานักศึกษา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 


ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
แจ้งผลการลงทะเบียนทางอีเมล์โดยส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่
อีเมล์ conference11@webmail.npru.ac.th   
โดยแจ้งข้อมูลดังนี้
1.รหัสบทความ
2.ชื่อบทความ
3.ชื่อผู้ชำระเงิน
4.ชื่อหรือหน่วยงาน/ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
 

หมายเหตุ

        - ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอบทความ ให้เลือกช่องเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน
        - ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานทั่วไปสำหรับบุคลากรภายนอก ให้เลือกลงทะเบียนที่ช่อง เข้าร่วมประชุมและไม่นำเสนอผลงานวิจัย 
        - ผู้ที่ลงทะเบียนกรณีนักศึกษาภายนอก ให้เลือกลงทะเบียนอัตรานักศึกษา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 
        - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่มีค่าใช้จ่าย
        - สำหรับ ผู้วิจัยร่วม ให้ลงทะเบียนช่อง "เข้าร่วมประชุมและไม่นำเสนอผลงานวิจัย"