องศาสตราจารย์ พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
ผู้เชียวชาญด้านดิจิตอล
บรรยายเรื่อง "โลกยุคหน้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางและความท้าทาย"

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไร ถ้าอยากอยู่รอดในโลก Disruptive”

 

 

 

 

 


1.  หลักการและเหตุผล

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society ในระหว่างวันที่ 11 – 12  กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกันคุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

2.  วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับอาจารย์หรือนักวิจัยหน่วยงานภายนอก
      2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ

      3.เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรม
     1.การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
     2.การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
     3.การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 
4. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 
    นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรทั่วไป

5. กำหนดการและกิจกรรม

กิจกรรม กำหนดการ
เปิด - ปิดรับบทความ (Full Paper)
ตั้งแต่บัดนี้  30  เมษายน  2562
ขยายระยะเวลาถึง 15  พฤษภาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความ  31  พฤษภาคม  2562
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์  10  มิถุนายน  2562
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate) 1 – 10  มิถุนายน  2562
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate) 11  มิถุนายน – 12  กรกฎาคม  2562
นำเสนอผลงาน 11 – 12  กรกฎาคม  2562
 
6.สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์  
1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.คณิตศาสตร์และสถิติ   
4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และการสื่อสาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.คอมพิวเตอร์ศึกษา
7.การพยาบาลและการสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม
8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   
9.นิเทศศาสตร์            
10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
12.อาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ
13.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
14.การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ 
15.บริหารการศึกษา
16.หลักสูตรและการสอน
17.วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R)
18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

7. อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทของผู้ลงทะเบียน
ารชำระค่าลงทะเบียน
(Early Bird Rate)
            1 – 10 มิ.ย. 2562 
การชำระค่าลงทะเบียน
(Normal Rate)
         11  มิ.ย. – 12  ก.ค.2562
บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 2,500 บาท
นักศึกษา 1,500 บาท 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 บาท 1,500 บาท

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9. ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3909 แฟกซ์ 0-3426-1053 
เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference11