บทความฉบับเต็ม (Full Papers Proceedings) คลิ๊ก 

  ตารางการนำเสนอบทความ คลิ๊ก 
 
  กำหนดการและตารางการนำเสนอบทความ คลิ๊ก 
 
 สถานที่จัดงานประชุม และห้องที่ในการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ คลิ๊ก  
 
 ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ คลิ๊ก
 
  ประกาศผลการพิจารณาบทความ รอบที่ 2  คลิ๊ก
    * หมายเหตุ  : แจ้งผลประเมินทาง E-mial
 
  การลงทะเบียนและชำระเงิน คลิ๊ก
 
  ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ คลิ๊ก
 
  ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  EasyChair 
 
   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก 
 
   รายละเอียดการส่งบทความ คลิ๊ก 
 
   Full paper Template (แบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์,ไม่เกิน 8 หน้า A4) Download 
 
   ขยายระยะเวลาส่งบทความ 30 เมษายน  2562   ถึง 15 พฤษภาคม 2562 
        (บทความที่ส่งเกินระยะเวลาที่รับสมัคร คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน)
 
  คณะกรรมการมีมติยกเลิกบทความของผู้ที่ไม่มานำเสนอบทความในวันที่  11 - 12 กรกฎาคม 2562       โดยไม่ตีพิมพ์บทความของท่านลงในเอกสารประกอบการประชุม (Full proceedings book)