รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
ผู้เชียวชาญด้านดิจิตอล
บรรยายเรื่อง "โลกยุคหน้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางและความท้าทาย"

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไร ถ้าอยากอยู่รอดในโลก Disruptive”

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ข้าราชการบำนาญ
บรรยายในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เรื่อง "ทางการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา"  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART)
บรรยายในสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เรื่อง "Fixed Point Theory and Applications in Image Processing and Machine Learning"

 

 

 

 

 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บรรยายในสาขาบริหารการศึกษา เรื่อง "การเป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายในสาขาการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ เรื่อง "นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวชุมชน" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บรรยายในสาขานิเทศศาสตร์ เรื่อง "งานวิจัยกับนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรยายในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง "AI for every and AI for the furture"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   สังวาระนที
อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
บรรยายในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง "บทบาทของ TPACK ในห้องเรียนฟิสิกส์" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน
อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายในสาขาปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "จริยธรรมไทยใต้ร่มเงารัฐและพระพุทธศาสนา"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บรรยายในสาขาการพยาบาลและการสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม  เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา
ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีสมุทร  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บรรยายในสาขาอาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ เรื่อง "ทิศทางในการประกอบการธุรกิจต่อสถานการณ์การแข่งขันสูงในประชาคมอาเซียน"