กิจกรรม
กำหนดการ
เปิด - ปิดรับบทความ (Full Paper)
ตั้งแต่บัดนี้ – 30  เมษายน  2562
ขยายระยะเวลาถึง 15  พฤษภาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
 31  พฤษภาคม  2562
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 
10  มิถุนายน  2562
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)
1 – 10  มิถุนายน  2562
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate)
11  มิถุยายน – 12  กรกฎาคม   2562
นำเสนอผลงาน
11 – 12   กรกฎาคม  2562

 


  กำหนดการและตารางการนำเสนอบทความ คลิ๊ก
 
  สถานที่จัดงานประชุม และห้องที่ในการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ คลิ๊ก 

  ประกาศผลการพิจารณาบทความ รอบที่ 2  คลิ๊ก  * หมายเหตุ  : แจ้งผลประเมินทาง E-mial

  การลงทะเบียนและชำระเงิน คลิ๊ก
 
  ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ คลิ๊ก
  ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  EasyChair 
 
   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก 
 
   รายละเอียดการส่งบทความ คลิ๊ก 
 
   Full paper Template (แบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์,ไม่เกิน 8 หน้า A4) Download 
 
   ขยายระยะเวลาส่งบทความ 30 เมษายน  2562   ถึง 15 พฤษภาคม 2562 
        (บทความที่ส่งเกินระยะเวลาที่รับสมัคร คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน)
 
  คณะกรรมการมีมติยกเลิกบทความของผู้ที่ไม่มานำเสนอบทความในวันที่  11 - 12 กรกฎาคม 2562       โดยไม่ตีพิมพ์บทความของท่านลงในเอกสารประกอบการประชุม (Full proceedings book)