รายละเอียดโครงการ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
Full paper Template (แบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) (Word)
ขั้นตอนการสมัคร Easy Chair และการส่งบทความ
แบบฟอร์มสำหรับการตรวจและแก้ไขบทความ
แบบฟอร์มประวัติผู้นำเสนอผลงาน
ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์
Download

                                    

 หมายเหตุ :     1. ผู้ที่ชำระเงินสามารถรับใบเสร็จลงทะเบียนได้ในวันที  11   - 12 กรกฎาคม  2562  ณ จุดรับลงทะเบียน ก่อนนำเสนอผลงาน
                     2.  ผู้ลงทะเบียนทุกท่านที่ชำระเงินจะได้รับเอกสาร  กระเป๋า และอาหารว่าง
                        **กรณีขอยกเลิกการนำเสนอผลงาน**ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี