1. เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

5. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10. โรงพยาบาลนครปฐม

11.โรงพยาบาลราชบุรี